Årsmöte

Föreningens verksamhetsår löper från 1.1 till 31.12. Enligt stadgarna ska årsstämma hållas före maj månads utgång.

Vid stämman kan du lägga fram förslag (motioner) till förbättringar i föreningen. Observera att dina motioner måste vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

För dig som medlem är det viktigt att närvara vid stämman. Det är ett tillfälle för dig att framföra din mening och påverka utvecklingen i föreningen. Om du inte själv kan närvara kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet måste ha en fullmakt för att kunna utöva din rösträtt. Endast make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ditt ombud.

Ladda ner

Fullmakt