Ombyggnader i föreningen

Ombyggnad/renovering av lägenheter får utföras så länge det överensstämmer med föreningens stadgar.

För alla ombyggnader och renoveringar krävs dock styrelsens godkännande i förväg. Utöver föreningens stadgar skall gällande lagar, regler och byggnormer följas vid varje ombyggnad och renovering.

Se bilaga.

Ladda ner

Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

Bostadsrättshavare

Förnamn

Personnummer

E-post

Efternamn

Utdelningsadress

Mobilnr

Lägenhet

Fastighetsbeteckning

Nummer

Antal rum

Gatuadress

Lägenhetsnummer

Antal toaletter

Föreslagen åtgärd

I lägenheten önskar jag göra följande ändringsarbeten/åtgärder som beskrivs och kompletters med en skiss.

Entreprenör som anlitas att utföra det huvudsakliga arbetet

Org.nr.

Omfattning

4a. Ändringar innefattar våtrum
Entreprenör innehar gällande våtrumscertifiering
4b. Ändringar innefattar förändring av planlösning
4c. Ändringar innefattar håltagning i bärande väggar/konstruktion
Bygganmälan och skiss bifogas

Kvalitetsansvarig person och företag

Org.nr.

Underskrift och försäkran

Ja

Härmed försäkras att arbetet kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Störande arbeten kommer endast att ske vardagar mellan 07.30 - 18.00.
Vid ingrepp i våtrum och/eller bärande väggar/konstruktion ombesörjes en protokollförd slutbesiktning av en auktoriserad besiktningsman.