Byte av ventiler och termostater på elementen under november-december

Styrelsen har beslutat att genomföra byte av föreningens samtliga stamventiler, radiatorventiler och termostater samt injustering av värmesystemet. Arbetet kommer att starta vecka 44 och ytterligare information kommer att delas ut under vecka 43. Styrelsen har valt att låta Johanneshovs Rör AB utföra arbetet.

Så här påverkar det dig

Entreprenören kommer att behöva tillträde till din lägenhet vid 2–3 tillfällen för att arbetet ska kunna utföras. Du kommer att få information senast 5 dagar innan tillträde krävs till just din lägenhet. Informationen kommer bland annat att innehålla vilken dag och tid din lägenhet måste vara tillgänglig, tid och plats för nyckelinsamling samt hur du behöver förbereda i din lägenhet för att arbetet ska kunna utföras smidigt och effektivt.

Du är skyldig att ge tillträde till din lägenhet

Det är av yttersta vikt att du antingen

  • är hemma och släpper in entreprenören
  • lämnar över nyckel till en granne eller
  • lämnar in nyckel vid nyckelinsamling.

Det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att ge tillträde till din lägenhet för att vi ska kunna utföra det här arbetet. Om vi inte får tillträde till din lägenhet kommer det att påverka hela värmesystemet och dess funktion, samt innebära ökade kostnader för föreningen. Den yttersta konsekvensen av att inte ge tillträde är att det kan vara grund för uppsägning av bostadsrätt.

Om du inte har möjlighet att vara hemma på aktuell dag eller kan lämna över nyckel, måste du kontakta oss omgående, se kontaktuppgifter nedan.

Bättre komfort i din lägenhet

Syftet med arbetet är att värmesystemet ska uppdateras och fungera som det ska. Och det medför i sin tur att komforten i din lägenhet blir bättre.

Om du har frågor

Styrelsen har gett Borätt Forum Projekt i uppdrag att projektleda arbetet åt föreningen. Om du har frågor kontaktar du dem på projekt@borattforum.se eller 08-520 252 06.