Årsmöte

Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Enligt stadgarna ska årsstämma hållas före juni månads utgång.

Vid stämman kan du lägga fram förslag (motioner) till förbättringar i föreningen. Observera att dina motioner måste vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Använd gärna den här mallen för din motion:

Mall för motion

För dig som medlem är det viktigt att närvara vid stämman. Det är ett tillfälle för dig att framföra din mening och påverka utvecklingen i föreningen.

Om du inte kan närvara på årsstämman

Om du inte själv kan närvara kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet måste ha en fullmakt för att kunna utöva din rösträtt. Endast make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ditt ombud. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman. Du som är ombud får inte företräda fler än två medlemmar.

Ladda ner fullmakt

Protokoll

Exrastämma + informationsmöte 2023-12-07