Ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens ordningsregler.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller både bostadsrättsinnehavare och föreningens egna hyresgäster. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlem/hyresgäst ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det därefter bli fråga om uppsägning.

1. Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med Dygnet Runt Fastighetsjour AB, telefon 08-18 70 00.

2. Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
 • Informera styrelsen omgående om du tappat bort en Aptus-bricka så att den kan spärras.
 • På grund av brandrisk och trappstädning är det inte tillåtet att lämna några personliga föremål i korridorer, trapphus eller på andra allmänna utrymmen. Det gäller även barnvagnar.
 • Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar, eller andra allmänna utrymmen.
 • Det är inte tillåtet att sätta för ventilationskanalerna. Detta orsakar obalans i ventilationssystemet och problem med ventilationen i andra lägenheter i samma trapphus.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Luftning av element

Om du tror att dina element kan behöva luftas, så ska du inte göra det själv. Gör i stället en felanmälan, så åtgärdar vår förvaltare elementen vid kommande rondering i fastigheten.

 5. Lägenhetsdörrar

Det är inte tillåtet att sätta upp lappar och etiketter på lägenhetsdörrar eller gemensamma ytor i trapphuset. Använd dig av c/o-adress om du har eget företag, har en inneboende eller hyr ut i andra hand.

6. Balkonger

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering är inte tillåtet.
 • Skakning av mattor, sängkläder med mera är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen med tanke på eldfara och matos som stör grannarna.
 • Blomlådor ska hänga innanför balkongräcket. Vattna försiktigt så du inte vattnar grannens balkong.
 • Markiser: färgen/markisväven Emeraude ORC 7297 120 är godkänd av föreningen.

7. Skadedjur

Om lägenheten får mjölbaggar, silversmyg eller andra skadedjur, kontakta styrelsen snarast. Du ska också kontakta Anticimex för sanering av din lägenhet. Föreningen har avtal med Anticimex som täcker kostnaderna för detta.

8. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Det gäller även på balkonger.

9. Tvättstuga

Regler och annan information gällande tvättstugan finns att läsa i respektive tvättstuga.

10. Cyklar, barnvagnar, mopeder, mc m.m.

Cyklar ska förvaras i cykelrummen/i cykelstället och inte ställas utanför porten eller i trapphuset. Barnvagnar ska förvaras i cykelrummet/barnvagnsrummet eller i lägenheten. Mopeder, vespor och motorcyklar ska parkeras på gatan och inte på gräsmattor eller i våra cykelställ. Du måste ha särskilt tillstånd för att få parkera på föreningens mark.

11. Gården

Var försiktig med våra träd och rabatter.

12. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Se Sophantering på hemsidan.

13. Källare

I källare får endast personliga tillhörigheter förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning. Hundar och katter måste hållas i koppel på allmänna ytor. Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss, tvättstuga och träfflokal.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.30 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Hög ljudnivå, till exempel musik och sång får inte förekomma mellan kl. 22.00 och 07.30. Har du planerat fest så informera gärna grannarna i god tid innan.

16. Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd kan det i värsta fall innebära att du förlorar rätten till bostaden. Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10.

Mer information om andrahandsuthyrning samt ansökningsformulär.

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten (s k inre underhåll). Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

18. Förändringar i lägenheten

Renovering och ombyggnad av lägenhet får utföras så länge det överensstämmer med föreningens stadgar. För all renovering och ombyggnad krävs dock styrelsens godkännande i förväg. Utöver föreningens stadgar ska gällande lagar, regler och byggnormer följas vid varje renovering och ombyggnad.

Med renovering i lägenhet avses målning av väggar, tak och fönster, tapetsering och åtgärder av golv så som slipning av parkett.

Kontakta alltid styrelsen innan renoverings- eller ombyggnadsarbete sätts igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när det utförs arbeten i lägenheten. Bullriga och störande arbeten får endast utföras mellan 08.00 till 17.00 vardagar, ej helger. Självklart ska omfattande renoveringsarbete också annonseras i förväg, med kontaktuppgift både till borättsinnehavare och till de hantverkare som utför arbetet. Kortare jobb som till exempel hamrande och borrning får även utföras mellan 12.00 och 18.00 på helger.

19. Flytt och lägenhetsbyte

 • Vid överlåtelse av lägenhet ska medlemmen beställa en överlåtelsekontroll hos Storholmen.
 • Mäklare/säljare ska sända alla överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap/utträde till styrelsen för godkännande. Eventuella fullmakter ska bifogas i original.
 • När ett dödsbo säljer krävs intyg från Skatteverket och utdrag från registrerad bouppteckning som visar vem som är legal ägare av bostadsrätten som ska säljas.
 • Minsta delägarskap är 10 %.
 • Vid in- och utflyttning: var aktsam om våra trapphus och hissar. För hissarna finns skyddsmattor till väggarna. De ska användas vid alla transporter av större föremål i hissen.
  Hissmattorna finns i mattpiskrummet i källaren under Artillerigatan 86. Hissen får inte överbelastas. Om flyttransporten leder till driftstopp eller skador på hissen kommer medlemmen att debiteras för reparationen.
 • Alla skador som uppstår på till exempel hiss, trappuppgång, entrédörrar etc under in-/utflyttning åtgärdas, efter samråd med styrelsen, av medlemmen. Medlemmen står också för kostnaderna.