Påminnelse KALLELSE

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm/70 2000-3104/
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: tisdagen den 7 maj 2019 kl 19.00
Plats: Föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Mötets avslutande
Stockholm 2019-04-02
Välkomna PS. Fullmakt att företräda medlem på stämman finns på anslagstavlan utanför föreningslokalen, på hemsidan att ladda ner och i årsredovisningen. Föreningen bjuder på en enkel förtäring efter stämman. Föranmälan är inte nödvändig. DS.