Extra stämma + informationsmöte med glögg

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm/70 2000-3104/ kallas härmed till extra föreningsstämma och informationsmöte

Tid: torsdagen den 7 december 2023 kl. 18.00

Plats: föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången

Dagordning för extra föreningsstämma

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om förslag till stadgeändring som måste tas vid ordinarie och extra föreningsstämma. Stämman godtog förslaget vid ordinarie föreningsstämma juni 28, 2023, som lyder: Med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen som trädde i kraft 1 januari 2023 behöver föreningens stadgar ändras. Förslag till stadgeändringar finns på föreningens hemsida www.brfbacken.com senast två veckor före stämman
 9. Beslut om stängning av mangelrum
 10. Extrastämman avslutas

Fullmakt att företräda medlem på stämman kan du ladda ner här.

Dagordning för informationsmöte

 1. Sophantering,  Hans Dyhrfort
 2. Trädgård, Urban Öberg
 3. Värmesystem, Urban Öberg
 4. Sotning, Stefan Nacksten
 5. Ekonomi, Ing-Marie Gren
 6. Övrigt
 7. Mötets avslutande

Glögg och saffransbullar serveras, välkommen!